04.06.2018
 

Milieurecht

 

De milieuwetgeving werd gedurende de vorige eeuw vooral bepaald door de Hinderwet uit 1875. Vanaf de jaren zeventig werden hier echter in snel tempo specifieke milieuwetgeving aan toegevoegd. Dat had enerzijds te maken met een toenemend milieubesef (1979 de Wet chemische afvalstoffen), maar ook met een aantal grote schandalen met giftige afvalstoffen. Het meest bekende was in Lekkerkerk waar in 1980 bleek dat een nieuwbouwwijk op sterk verontreinigde grond was gebouwd en wat de aanleiding was voor de in januari 1983   ingevoerde Interimwet Bodemsanering.

het startsein was gegeven, milieu was belangrijk en het moest goed geregeld worden. Een veelheid van wetten en besluiten was het gevolg. In 1993 werd na meer dan 100 jaar de Hinderwet ten grave gedragen en vervangen door de Wet milieubeheer. Met betrekking tot inrichtingen - bedrijven - is hoofdstuk 8 van de Wet milieubeheer inmiddels vervangen door de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) waarbij geprobeerd is alle activiteiten die invloed kunnen hebben op het milieu in een vergunningsprocedure te combineren.

Bij de vergunningverlening speelt naast juridische kennis ook technische kennis over de te gebruiken machines en voorzieningen die milieubelasting kunnen beperken een rol, maar ook chemische en toxicologische kennis met betrekking tot de grondstoffen die in een bepaald proces worden gebruikt, of de afvalstoffen die daarbij vrijkomen. Die combinatie van kennis is in mijn persoon aanwezig en kan ik inzetten in uw situatie.

 
 
 
 
 
Patelski Advocaat